What is M-Powered?

M-Powered Thailand เป็นพอร์ทัลที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงแรงงาน หน่วยงานการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ ได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นต่อการได้รับการจ้างงานที่ดีในศตวรรษที่ 21 เป็น market place ที่ผู้ประกอบการเยาวชนสามารถโปรโมทสินค้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับพี่เลี้ยงอาสาสมัครในการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา

สิ่งนี้จะช่วยเป็นกำลังหนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัวและเพื่อเกื้อกูลชุมชนที่เขาอาศัยอยู่

ข่าวสารและบทความ

ก.แรงงาน ประชุมวิชาการปฏิรูประบบบำนาญของไทย หารือหน่วยงานเกี่ยวข้องบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีกฎหมายรองรับ มีองค์กรระดับชาติดูแล เปิดโอกาสให้สามารถโอนส

... Read more »

ในองค์กรต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนอกจาก Speed หรือความเร็ว ที่ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญแล้ว การเป็นคนที่เปิดรับความรู้ ขวานขวายหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอด ถือเป็

... Read more »

ในยุคเทคโนโลยีถาโถมจากทุกทิศทาง ความท้าทายของหลายองค์กรคือการเตรียม "คน"ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ "คน"ที่อยู่ในอุตสาหกรรมไอทีจะต้องเตรียมการมาก

... Read more »